Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia UE 2016/679 z 27.4.2016 z mocą od 25.5.2018

Informacje te są dostarczane przez:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
telefon kontaktowy: +420 773 626 295,
kontaktowy e-mail: events@averia.cz

na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem).

1. Wyjaśnienie pojęć:
1.1. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako podmiot danych.
1.2. Administrator (w/w firma) jest podmiotem, który ustala cel i sposoby przetwarzania danych osobowych, dokonuje przetwarzania i jest za nie odpowiedzialny. Administrator może upoważnić lub upoważnić przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
1.3. Podmiot przetwarzający to każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem na podstawie szczególnej ustawy lub w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie zgoda osoby, której dane dotyczą.
1.4. Baza to wewnętrzny wykaz danych o osobach i ich danych osobowych, prowadzony przez administratora.
1.5. Profilowanie to każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na ocenie niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności analizie lub ocenie aspektów związanych z wykonywaną przez nią pracą, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, rzetelnością , zachowanie, miejsce, w którym się znajduje lub w ruchu.
1.6. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które serwer sieciowy wysyła do przeglądarki, która przechowuje je na komputerze użytkownika. Za każdym razem, gdy odwiedzasz ten sam serwer, przeglądarka wysyła te dane z powrotem do serwera. Pliki cookies służą zazwyczaj rozróżnianiu poszczególnych użytkowników, są w nich zapisywane preferencje użytkowników itp.
1.7. Rzecznik Ochrony Danych Osobowych jest profesjonalnie wykwalifikowanym przedstawicielem administratora, który czuwa nad przejrzystością i legalnością przetwarzania danych osobowych przez administratora, a także czuwa nad integralnością danych – ich archiwizacją i bezpieczeństwem.

2. Administrator (w/w firma) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie:
zasady:
2.1. Legalność – przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych
2.2. Celowość – dane zbierane są tylko w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
2.3. Minimalizacja – przetwarza maksymalną ilość niezbędną do wykonania wyrażonych zadań
2.4. Czas przechowywania – dane osobowe przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań
2.5. Integralność i poufność – administrator podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia i ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Ochrona danych osobowych i informacje o przetwarzaniu
3.1. Administrator pozyskuje dane osobowe od samych podmiotów w ramach negocjacji w sprawie zawarcia umowy np. poprzez dostawę osobistą, e-mail, formularz zapytania lub zamówienie.
3.2. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania stosunku umownego lub gdy jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie negocjacji w sprawie zawarcia umowy oraz przez czas trwania stosunku umownego.
3.4. Dane osobowe będą dalej przetwarzane w formie niezbędnej do wypełnienia obowiązku prawnego archiwizacji dokumentów księgowych przez okres określony przepisami prawa.
3.5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez kolejne 24 miesiące na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy administratorem a osobą, której dane dotyczą.

4. Powody przetwarzania
4.1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:
* wypełnienie obowiązków prawnych administratora (księgowość, podatki, prowadzenie archiwum).
* oferty marketingowe i biznesowe administratora (pobieranie magazynu, oferta konferencji, szkoleń i innych wydarzeń).
* prowadzenie Bazy Danych Osób Fizycznych.
* ochrona praw i prawnie chronionych interesów administratora (prawnie uzasadniony interes).

5. Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą
5.1. Podmiot jest zobowiązany do administrowania tylko prawdziwymi i dokładnymi danymi osobowymi.
5.2. Podmiot ma obowiązek zapewnić administratorowi weryfikację podanych danych.
5.3. Podmiot ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych od administratora
5.4. Podmiotowi przysługuje prawo do sprostowania podanych danych osobowych
5.5. Podmiotowi przysługuje prawo do usunięcia podanych danych osobowych
5.6. Podmiotowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5.7. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda podmiotu, podmiot ten może ją wycofać w dowolnym momencie.
5.8. Jednostka może wykonywać swoje prawa:
5.8.1. Pole danych: patrz indeks
5.8.2. E-mail: events@averia.cz
5.8.3. Pocztą (podpis musi być urzędowo zweryfikowany, zob. pkt 5.1.)

6. Prawa i obowiązki administratora
6.1. Administrator ma prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości podanych danych osobowych
6.2. Administrator ma obowiązek udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o zakresie i sposobie udostępnienia danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. Administrator dokonuje tego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych.
6.3. W przypadku powtórnych i nieuzasadnionych żądań Administrator ma prawo odmówić udzielenia takich informacji lub pobrać opłatę za ich podanie.
6.4. Administrator przekazuje informacje w formie elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda inaczej. W takim przypadku można odwołać się do pkt 5.3.

7. Prawnie uzasadniony interes administratora – cele
7.1. Ochrona administratora, jego podstawowe lub inne prawa wynikające z ogólnych obowiązków prawnych, regulaminów i umów. W szczególności w kontekście różnych sporów, kontroli, dochodzeń oraz w odniesieniu do partnerów umownych. Czas przetwarzania jest określony przez ogólnie obowiązujące przepisy, ale nie później niż 10 lat po rozwiązaniu stosunku umownego.
7.2. Ochrona mienia zarządcy, życia i zdrowia pracowników oraz osób wchodzących na teren zarządcy.
Przez okres 3 dni od nagrania.
7.3. Windykacja w ustawowych terminach przedawnienia, ale nie dłużej niż 10 lat.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8.1. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które dla jej celów nie należą do prawa ani do realizacji stosunku umownego, ani do prawnie uzasadnionych interesów administratora. Zgoda jest wyrażona w formie pisemnej lub potwierdzenia elektronicznej wersji zgody.
8.2. Osoba, której dane dotyczą, może, zgodnie z pkt 4.7. cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie.
8.3. Cele i przetwarzanie danych przekazanych na podstawie zgody wskazane są w formularzu zgody.

9. Sposób przetwarzania danych osobowych
9.1. Dane osobowe podmiotu przetwarzane są automatycznie i ręcznie
9.2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom administratora, jeżeli jest to niezbędne do wykonania stosunku umownego oraz jeżeli jest to bezwzględnie konieczne do wykonywania ich obowiązków.
9.3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, z którymi administrator zawarł umowę o przetwarzanie danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, innym osobom zgodnie z przepisami prawa i Rozporządzenia.

10. Ciasteczka
10.1. Administrator stosuje na swojej stronie internetowej pliki „cookies”, które są przechowywane na komputerze odwiedzającego i automatycznie rozpoznają go przy kolejnej wizycie. Na przykład pliki cookie umożliwiają dostosowanie strony internetowej do zainteresowań osoby, której dane dotyczą, lub przechowywanie nazwy użytkownika, która nie musi być wówczas ponownie wpisywana za każdym razem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby jej komputer został rozpoznany, konieczne jest dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki cookie były usuwane z dysku twardego komputera, pliki cookie były blokowane lub było ustawiane ostrzeżenie przed usunięciem pliku cookie. zapisane. (Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz TUTAJ.)

11. Ważność
11.1. Treść Informacji o przetwarzaniu danych osobowych może być zmieniana lub uzupełniana przez administratora. O każdej takiej zmianie Administrator poinformuje osobę fizyczną e-mailem lub innym odpowiednim kanałem komunikacji co najmniej 5 dni przed wejściem zmian w życie. Jeżeli osoba fizyczna nie zgadza się ze zmianą, ma prawo żądać usunięcia z bazy bez żadnych sankcji.
11.2. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem jego publikacji.